Eğitim Yaklaşımları

Farklı anlayışlar doğrultusunda oluşturulmuş ve okul öncesi dönem eğitim/öğretiminde kullanılan birçok program bulunmaktadır.
Okulumuz, aşağıdaki eğitim yaklaşımlarından  yararlanarak eğitim uygulamalarını gerçekleştirmektedir

High Scope Yaklaşımı
Okul öncesi ve ilköğretime yönelik, bilimsel araştırmalara dayalı bir eğitim sistemidir. High/Scope’un temel ilkesi 'etkin öğrenme'dir. Etkin öğrenmede çocuk; insanlar, nesneler, olaylar ve fikirlerle doğrudan ilişki kurar. Etkin öğrenmeyi desteklemek için eğitim alanlarının düzeni, araç gereç önem kazanır. Bu yaklaşımda tutarlı bir günlük program uygulanır ve çocukların programı takip edebilmesi sağlanır.  Günlük programın en önemli etkinliği 'Planla- Yap- Hatırla' zamanıdır. Her çocuğun ne yapacağını planladığı, uyguladığı ve sonradan da deneyimlerini arkadaşları ve öğretmeniyle paylaştığı bu süreç; öğretmenin öğrencisinin gelişimini izlediği, değerlendirme ve planlama açısından çok önemlidir.

Montessori  Yaklaşımı
Bu yaklaşım, her çocuğun, kendine özgü bir gelişime sahip, bireysel bir kişilik olduğunu ve kendi kapasitesi doğrultusunda öğrenebileceğini savunur. Montessori, bilgiyi ezberden kurtarıp, her yaşta çocuğun anlayabileceği bir düzeyde somutlaştırmış ve bunu bütünlük içinde aktaracak bir yöntem ve materyaller dizisi geliştirmiştir. Montessori eğitimi çocukların toplumsal ve duyusal gelişimlerini destekleyerek gelecek yaşamlarında başkalarına, çevrelerine, kendilerine saygı duyan, sorumluluk sahibi, toplumla uyum içinde yaşamlarını sürdüren bireyler olmalarına katkı sağlamaktadır.

Çoklu Zeka Kuramı
Eğitime yeni bir yaklaşım getiren çoklu zeka kuramı, Harward Üniversitesi öğretim üyelerinden Howard Gardner tarafından 1983 yılında geliştirilmiştir. Günümüzde eğitim ve psikoloji alanındaki gelişmelerle birlikte bireylerin neler yapabildiğinden çok, neler yapabileceği düşünülmelidir. Çoklu zeka kuramı da bu amaçla yeni pedagojik yöntemlerin düşünülmesi için ortaya atılmıştır. Gardner, zekayı “içinde yaşanılan toplumda faydalı bir şeyler yapabilme kapasitesi; her insanda kendine özgü bulunan yetenek ve beceriler bütünü” olarak tanımlamaktadır. Birey bu becerisini bulunduğu ortama, mekana, zamana göre geliştirir. Her birey sahip olduğu zekalarla birlikte farklı bir öğrenme, problem çözme ve iletişim kurma yöntemine sahiptir. Gardner’in tanımladığı toplam sekiz temel zeka türü olmasına karşın her geçen gün yenileri de bu listeye eklenmektedir.  Günümüzde eğitim ve psikoloji alanındaki gelişmelerle birlikte zekaya ilişkin görüşlerde önemli değişiklikler olmuştur. Klasik testlerin çocukların zeka ölçümünde yeterli olamayacağı, onun yerine potansiyel yeteneklerinin de ortaya çıkarılması gerektiği görüşü vardır. Gardner bireylerin aynı düşünüş tarzına sahip olmadıklarını, bu farklılıklar dikkate alınarak verilen eğitimin daha etkili olacağını belirtmiştir. Eğer bireyler farklı zeka bileşenlerini tanıyabilirlerse karşılaşacakları sorunları çözmede daha şanslı olabilirler. Gardner’a göre çoklu zeka kuramının temelinde biyolojik ve kültürel boyutlar yer almaktadır.

Proje Yaklaşımı
'Proje Yaklaşımı', çocukların ilgi ve merak duydukları konuların öğretmen önderliğinde ve grup çalışmasıyla derinlemesine incelenmesidir. Proje çalışmalarında konu seçimi önemlidir. Konunun; çocukların merak ettikleri, halen var olan bilgilerinin üzerine yeni bilgiler ekleyebilecekleri, değişik gelişim alanlarında zengin deneyimler yaşayıp becerilerini geliştirebilecekleri nitelikte ve gerçek hayattan olması, bir projenin zevkli ve öğrenme açısından zengin olmasını sağlar.

Mind  Lab  Yaklaşımı

Bu yaklaşım, 2006-2007 eğitim/öğretim yılından bu yana ülkemizde bazı kurumlarda uygulanmaktadır. Bu yaklaşımın temel omurgası  oyundur.

Mind Lab Sistemi, çocukların yaşantısından hız alarak, onların günlük rutinleri olan oyunlar aracılığı  ile eğitimin onlara kazandırmak istediği bilişsel, sosyal, duygusal ve etik yeterliliklerin edinilmesine katkı sağlamayı hedefler. Bu bağlamda, çocukların yaşa özgü niteliklerini dikkate alan oyunlar aracılığı ile, bu alanlarda gelişimi hedefleyen bir müfredata sahiptir.

Aklınıza Takılanları Sorun